TERMOSTAR Kft. letölthető prezentáció,   TERMOSTAR Kft. letölthető tájékoztató

Otthon Melege Program
Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere alprogram
(ZFR-TÁV/2019)

Régóta várt pályázatot hirdetett meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a távfűtéses társasházak és lakásszövetkezetek számára. Az OTTHON MELEGE PROGRAM keretében fűtéskorszerűsítésre nyerhető el vissza nem térítendő állami támogatás, lakásonként akár 350 ezer forint értékben.

Az országosan 2 milliárd forint keretösszegű támogatás elosztása régiónként történik. A teljes dél-alföldi régióra jutó keret mintegy 150 millió forint, amelyre 2019. szeptember 24-étől lehet pályázni a forrás kimerüléséig. Mivel az érdeklődés várhatóan óriási lesz, a legnagyobb eséllyel azok a lakóközösségek pályázhatnak, akik a tender megnyitását követően a lehető leghamarabb benyújtják a pályázati dokumentációt.

Az Otthon Melege Program keretében a távhőszolgáltatásban érintett lakások fűtési rendszereinek korszerűsítése, felújítása támogatható, amennyiben az kimutatható energiamegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményez.

1. A pályázat fontosabb elemei

1.1. Támogatás igénybevételére jogosultak köre és feltétele

A pályázaton való részvétel feltétele Társasházak esetén a pályázattal érintett épületösszes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épületösszes lakástulajdonnal rendelkező tagja legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat.

1.2. A beruházás teljes költségének összetétele

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból kerül biztosításra. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában maximum három lehívási ütem keretében kerülhet sor.

FIGYELEM! Az önrész költségeihez – amennyiben ez eléri az 500.000 forintot – igénybe vehető a GINOP-8.4.1/A-17 0%-os hitelprogram.

A vissza nem térítendő támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege pályázatonként minimum 150.000 forint, maximum 75.000.000 forint. A támogatás maximális mértéke lakásonként 350.000 forint. A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik.

1.3. Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Okos mérésre alkalmas – és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történőnapi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő – fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okosköltségmegosztókés a rendszerhez tartozóadatgyűjtőkfelszerelésével együtt;

b) Amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésbe kapcsolt költségmegosztó rendszerre;

c) Ha az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg, úgy azadatgyűjtő-rendszer felszerelése, az okos költségmegosztó rendszer kialakítása.

FONTOS! Az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer a beruházással érintett épület lakásainak 100%-ában kötelezően kialakítandó!

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása;

b) az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát és hőfogyasztásának szabályozását biztosító strangszabályozók felszerelése;

c) a fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása

d) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító termosztatikus szelepek és fejek, valamint – kétcsöves fűtés esetében – visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése;

e) legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej felszerelése;

f) meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje (azonos kötéstávolságú alumínium radiátorok beépítése a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett),

g) a korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, és a pályázat 4. sz. melléklete szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítésének költsége, amennyiben az a), b), c), d), e) vagy f) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor;egyéb szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

h) egyéb szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

FIGYELEM! Amennyiben a Pályázó az „Önállóan nem támogatható tevékenységek” közül egyet, vagy többet már megvalósított, akkor arról nyilatkoznia kell. Minden olyan a-d) alpontok szerinti fenti tevékenység, amely nem valósult meg, kötelezően megvalósítandó. A beruházást a Támogatói Okirat átvételét követő 18 hónapon belül meg kell valósítani.

1.4. Elszámolható költségek köre

A beruházás során kizárólag – az általános forgalmi adóról szóló a 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban ÁFA törvény), továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő – a Pályázó nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt, forintban meghatározott, a támogatott beruházás megvalósítása során felmerült anyagköltségek, munkadíj, szakértői, tervezői, eljárási költségek számolhatók el. (Erről bővebb információ a pályázati kiírásban található.)

1.5. Pályázat benyújtása

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.

A pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

A pályázati portál elérhetősége: http://tav2019.nfsi.hu

2. Számoljon! Megéri!

A távhőszolgáltatás a leggazdaságosabb fűtési módok egyike világszerte. Ehhez azonban elengedhetetlen az egyéni szabályozhatóság és az egyéni hőmennyiségmérés biztosítása. Bár a legnagyobb mértékű energia-megtakarítás teljeskörű felújítással érhető el, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy az egyedi hőmennyiségmérő rendszer kialakítása igen jelentős, épületszinten átlagosan 30 %-os megtakarítást eredményezhet! (A megtakarítás a valós fogyasztástól függően lakásonként eltérő lehet.)

A komplett fűtéskorszerűsítés hatásai:

a valódi fogyasztásnak megfelelő számla

az ingatlan értékének növekedése

magasabb komfortérzet

felértékelődő városrészek

Az alábbi ábra kecskeméti társasházak konkrét példáin keresztül mutatja be, milyen megtakarítás várható a fűtéskorszerűsítés elvégzése után. A fogyasztási adatokból kiderül, hogy a hődíj tekintetében a megtakarítás épületszinten minden esetben meghaladta a 20 %-ot, de arra is volt példa, hogy megközelítette az 50 %-ot. A megtakarítás mértékét alapvetően az adott épület sajátosságai határozzák meg. A beruházás megtérülése épületszinten átlagosan 5 és fél év volt.

A következő ábra a fűtéskorszerűsítési beruházás megtérülésének konkrét kecskeméti példáit szemlélteti. A számításokat 50 %-os támogatási intenzitás figyelembevételével végeztük. Fontos megjegyezni, hogy pontos árajánlatot csak a meglévő fűtési rendszer tervdokumentációja, illetve tételes felmérést követően lehet készíteni.

A beruházás költségeit illetően pontos árajánlat a meglévő fűtési rendszer tervdokumentációja és a tételes felmérés alapján készül. Az alábbi táblázatban látható árak tájékoztató jellegűek!

Okos költségmegosztási
rendszer kialakítása
Csak adatgyűjtő hiányzikkb. bruttó
2-3.000
Ft/fűtőtest
Rádiós költségmegosztók
kialakítása
adatgyűjtők kiépítése
kb. bruttó
7-8.000
Ft/fűtőtest
Fűtési rendszer
korszerűsítése
tervezéssel együtt
10 emeletes típusépületkb. bruttó
140.000-170.000
Ft/lakás
5 emeletes típusépületkb. bruttó
170.000-190.000
Ft/lakás

Kecskeméten a távhőszolgáltatásban érintett lakások 61 %-a fűtéskorszerűsített. Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázat lehetőséget nyújt, hogy azokban az ingatlanokban is megtörténhessen a fűtéskorszerűsítés, ahol erre eddig nem került sor. Azoknak a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek is érdemes pályázni, ahol régi típusú hőmennyiségmérőket használnak, hiszen a pályázatnak köszönhetően kedvezőbb feltételekkel állhatnak át az okos mérésre.

3. Ütemterv a pályázat benyújtásáig

Mivel a pályázat iránt várhatóan óriási lesz az érdeklődés, azok indulnak a legnagyobb eséllyel, akik a pályázat megnyitását követően a lehető leghamarabb benyújtják a szükséges dokumentációkat. Ehhez a következő feladatoknak kell eleget tenni.

Projekt
OTTHON MELEGE PROGRAM Okos költségmegosztás
(ZFR-TÁV/2019)
Határidő
2019. szeptember 24. 10:00 órától
Fázis
Esedékesség
Megjegyzések
1. Előzetes egyeztetés az együttműködő patnerekkel 2019. 07. 25-ig Az egyeztetéseket célszerű a közgyűlési döntést megelőzően lefolytatni.
2. Kötelező pályázati mellékletek összegyűjtése 2019. 07. 25-ig A szűkös határidőre való tekintettel az adatokat érdemes a közgyűlési döntés előtt összegyűjteni.
3. Közgyűlési határozat meghozatala 2019. 07. 31-ig
4. Szolgáltatói nyilatkozat beszerzése 2019. 08. 05-ig
5. Műszaki tervek megrendelése, elkészítése 2019. 08. 25-ig A műszaki tervek elkészítésének vállalási határideje változó, átlagosan egy hónapot vesz igénybe.
6. Pályázati anyagok véglegesítése 2019. 09. 20-ig
7. Pályázat benyújtása 2019. 09. 24. 10:00 órától

4. Ütemterv a pályázat benyújtásáig

Fogyasztóink körében kiemelt fontossággal bír, hogy a távhőszolgáltatás egyedileg szabályozható legyen.

Egy felmérés szerint a Kecskeméten távfűtéses lakásban élők közel 90 %-a tartja fontosnak, illetve kiemelten fontosnak, hogy a távhőszolgáltatást egyedi igényeinek megfelelően vehesse igénybe, és a költségeket a valós fogyasztás után fizesse.

FONTOS! A fűtéskorszerűsítés értéknövelő tényező a lakások esetében. Azokért a lakásokért, ahol már megtörtént a fűtéskorszerűsítés, átlagosan 5-10 %-kal magasabb árat fizetnek a vevők, mint azokért, ahol egyedileg nem szabályozható a fűtés.

Fogyasztóink elvárásait maximálisan figyelembe véve a TERMOSTAR Kft. szakmai segítséget ajánl fel mindazoknak a kecskeméti lakóközösségnek, akik a pályázat mellett döntenek, és lakóépületükben jelenleg nem szabályozható egyedileg a fűtés. Társaságunk célja, hogy a hőfelhasználás mérését és a fűtés szabályozását biztosító rendszer mielőbb elérhetővé váljon azokban a társasházakban is, ahol erre most még nincs lehetőség.

• Soron kívüli adatszolgáltatás a pályázati dokumentáció elkészítéséhez

• A TERMOSTAR Kft. szakemberei – igény szerint – személyesen részt vesznek a társasházi, illetve lakásszövetkezeti közgyűlésen, ahol szaktanácsokkal segítik a döntés meghozatalát

• Általános lakossági tájékoztatás

• Szaknévsor – Műszaki tervezők listája

• Folyamatos konzultációs lehetőség

Az Otthon Melege Programmal kapcsolatban várjuk kérdéseiket az otthonmelege@termostar.hu
e-mail címen, vagy munkaidőben a 76/48-18-18-as telefonszámon!

További információ: www.termostar.hu